1 min read

Komeetta - kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Hankkeen kesto: 1.3.2021-31.7.2023

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Lisäksi hankkeessa kehitetään vertaistukitoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä. Komeetta on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke.


Hanke toteutetaan yhteishankkeena. Kehitettävä uusi toimintamalli maahanmuuttajataustaisten miesten työllistymisen tueksi edellyttää laajaa ja monialaista osaamista. Kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajat ovat osallisina ja tasavertaisina toimijoina hankkeen kaikkien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.


Yhteiskehittämisessä ovat mukana neljä eri organisaatiota, joilla on omat vastuualueensa:

  • Silta-Valmennusyhdistys koordinoi hankekokonaisuutta ja tarjoaa kehittämisalustan hankkeen toimenpiteille. Silta vastaa hankkeen kohderyhmän tavoittamisesta ja työpajaympäristöön sijoittuvien vertaisryhmien kokoamisesta ja koordinoimisesta. Silta vastaa myös hankkeessa kehitettävän mentorointimallin kokonaistoteutuksesta ja perhementoroinnin pilotoinnista.
  • Työväen Sivistysliitto TSL vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta. TSL on mukana myös työpajoille sijoittuvan ammatillisen mentoroinnin kehittämisessä yhdessä Silta-Valmennuksen kanssa.
  •  Live Palvelut vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta yhdessä TSL:n kanssa. Lisäksi Live osallistuu etämentoroinnin kehittämiseen yhdessä Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa.
  • Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tutkijat osallistuvat hankkeen yhteiskehittämisprosessiin ja vastaavat hankkeen tutkimuksellisesta seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista, jolloin toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta saadaan tutkittua tietoa prosessin kaikissa vaiheissa.

Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

Hanke kehittää opetushenkilöstön osaamista ja valmiuksia erityisen tuen, kielitietoisuuden menetelmin...

Areenalla erityinen tuki

Hankkeessa toteutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutuksia, joiden sisältönä ovat etäopetuksen käytänteet...

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...