Asumisen tukijärjestelmä

   Turvallisen arjen tueksi.

   Asumisen tukijärjestelmä

   Opiskelijan tarvitessa ohjausta tai tukea arjen toimissa Ammattiopisto Livestä voi ostaa asumisen tuen palveluja. Tuki toteutetaan opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Asumisen tukijärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa opiskelijan toimiminen turvallisesti arjen toimissa. Asumisen tuki voi sisältää tavoitteellista arjen taitojen opettelua ja vahvistamista. Tavoitteena on, että tuki kevenisi ajan kuluessa.

   Asumisen tuen maksavana tahona voi olla esimerkiksi kunnan sosiaalitoimi tai vammaispalvelut. Opiskelija tai hänen perheensä voi olla yhteydessä kunnan sosiaalitoimeen ja pyytää, että hänelle laaditaan palvelusuunnitelma. Jos opiskelijalla ei ole vielä kunnan sosiaalitoimen tai vammaispalveluiden asiakkuutta, kannattaa se hakea mahdollisimman pian palvelusuunnitelman laatimiseksi ja asumisen tuen varmistamiseksi.

   Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen asumisen tuen suunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Tuen tarpeen arviointi ja toteutussuunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan, lähiverkoston sekä tarvittaessa sosiaalitoimen ja hoitotahon kanssa. Tuen maksava taho saa säännöllisin väliajoin kuvauksen tavoitteista ja toteutuksesta. 

   Tuen tarpeen arviointi

   Opiskelijan taitoja ja osallistumista arjen toimiin pyritään kartoittamaan opintojen kahden ensimmäisen kuukauden aikana tai sovittuna asumiskokeilujaksona. Jos tuen tarve on kartoitettu aiemmin jossain muualla, sitä ei tehdä. Tuen tarpeen kartoittamisessa hyödynnetään opiskelijoiden alkuhaastatteluja ja ohjaajien tekemää havainnointia sekä arviointia. 

   Kevyesti tuettu asuminen ja tuettu asuminen

   Ohjaus sisältää itsestä huolehtimisen, kodinhoidon ja asioinnin sekä vapaa-ajan toimintojen suunnittelua ja toteutusta. Ohjaus voi sisältää myös arjen taitojen opettelua ja vahvistamista, sosiaaliseen osallistumiseen tukemista sekä vuorokausirytmin ylläpitoa. Ohjausta on saatavilla ympärivuorokautisesti. Tuntimäärään sisältyy ohjaus, verkostoyhteistyö, kirjaaminen sekä opiskelijan arviointi.

   Ohjattu asuminen

   Opiskelija tarvitsee ohjausta, apua eri vuorokauden aikoina useissa päivittäisissä toimissa, kodinhoidollisissa tehtävissä, asioinnissa sekä vapaa-ajan vietossa. Ohjausta on saatavilla ympärivuorokautisesti. Tuntimäärään sisältyy ohjaus, verkostoyhteistyö, kirjaaminen sekä opiskelijan arviointi.

   Lisätietoja:

   p. 040 638 6050 / Asumisen tuki