Siirry sivun sisältöön.

3 minuutin luku

Turo 3.0

Hankkeessa lisätään ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista turvallisen opiskelun luomiseen erilaisten menetelmien ja toimintamallien avulla. Hanke antaa henkilöstölle valmiuksia toimia oman organisaation turvallisuuden osaajana. Hankkeen tuotoksina ovat osallistujien tuottamat kehittämistehtävät omissa organisaatioissaan.Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on ammattioppilaitosten ja lukioiden henkilöstö. Myös muilla koulutusasteilla toimivat tai oppilaitosympäristöihin liittyvää työtä tekevät muut ammattilaiset voivat osallistua. Koulutusten tavoite on lisätä ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista turvallisen opiskelun luomiseen erilaisten menetelmien ja toimintamallien avulla. Hanke antaa osallistujille valmiuksia toimia oman organisaation turvallisuuden osaajana.

Kaikki hankkeen koulutukset ovat osallistujille maksuttomia!

Koulutukset toteutetaan kokonaan verkossa.

Menneet koulutukset:

Sovittelu 2op -  22.8. ja 13.9. 2022 klo 12.00-16.00

Koulutuksessa paneudutaan sovittelun taitoihin, restoratiiviseen työotteeseen. Sovittelun tavoitteena on tunnistaa kiusaaminen ja konfliktit opiskelijoiden välillä ja tuoda ymmärrystä osapuolten välille. Sovittelu vahvistaa psykologista turvallisuutta ja hyvää opiskelu ilmapiiriä sekä mielenhyvinvointia.

Verkkokoulutuksen toteuttaa Live-säätiö ja Aseman Lapset ry.

Seksuaalinen turvallisuus 1op - 30.8.2022 klo 12.00-16.00

Koulutuksessa perehdytään seksuaalisuuden, sukupuolen ja moninaisuuden peruskäsitteistöön sekä aiheen puheeksi ottamiseen. Lisäksi käsitellään sitä, mitä on seksuaalinen turvallisuus oppilaitoksessa ja miten henkilöstö voi osaltaan edistää turvallista oppilaitosympäristöä. Osallistuja pääsee kartuttamaan tietotaitojaan seksuaalisuudesta ja saa käytännön vinkkejä opetus- ja ohjaustyöhön.

Verkkokoulutuksen toteuttaa Live-säätiö.

Tunne ja mielenterveystaitojen tukeminen 2op - 27.9. ja 15.11.2022 klo 13-16.00  

Koulutuksessa perehdytään tunne- ja mielenterveystaitojen tukemiseen ja vahvistamiseen. Tutustumme siihen, mistä opiskelijan hyvinvointi muodostuu ja miten se vaikuttaa turvallisen oppimisympäristön rakentumiseen yksilö- ja ryhmätasolla.

Verkkokoulutuksen toteuttaa Live-säätiö ja Aseman Lapset ry.

Yhdenvertaisuus ja moninaisuus oppilaitoksissa 1op - 27.9.2022 klo 12.00-16.00 

Koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa ja työkaluja moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen turvallisen opiskelun näkökulmasta. Käsittelemme erityisesti kysymyksiä seksuaalisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta.

Verkkokoulutuksen toteuttaa Live-säätiö ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Kiusaaminen ja konfliktit näkyviksi 2op -  4. ja 11.10. klo 13-16.00  

Koulutuksessa perehdymme kiusaamiseen ja konflikteihin ilmiöinä sekä siihen, minkälaisten keinojen avulla erilaisia konfliktitilanteita voidaan oppilaitoksen arjessa tunnistaa ja pyrkiä ratkaisemaan. Lisäksi pohdimme, miten ryhmäytymistä, ryhmien hyvinvointia ja myönteistä vuorovaikutusta voidaan vahvistaa ja tätä kautta ennaltaehkäistä uusien konfliktien syntymistä. 

Verkkokoulutuksen toteuttaa Aseman Lapset ry.

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen toisella asteella 2op - 30.11. ja 16.12.2022 klo 12-15.00

Koulutus on suunnattu pääasiassa ammatillisen ja lukiokoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Koulutuksessa perehdytään mm. osallisuuden tukemiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen oppimisympäristöissä, opiskelijan turvalliseen koulupolkuun, nuoruuteen elämänvaiheena, oppimisen esteisiin, ryhmäytymiseen ja ryhmän merkitykseen oppimisen tukena. 

Verkkokoulutuksen toteuttaa Ammattiopisto Luovi ja Aseman Lapset ry.

Hyvinvoiva oppiminen yhteistä turvallisuutta luomassa 2op - 1.11., 23.11. ja 7.12. klo 14-16.00 

Miten luoda opiskelijoille ja henkilöstölle turvallinen oppimisympäristö? Koulutuksessa tutustutaan positiivisen pedagogiikan teemoihin, kuten resilienssi, vahvuusperustainen opiskelu, tunnetaidot ja minäpystyvyys. Teemoja käsitellään sekä teorian että käytännön esimerkkien kautta. 

Verkkokoulutuksen toteuttaa Ammattiopisto Luovi ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Rakentavan, väkivallattoman vuorovaikutuksen merkitys psyykkisessä turvallisuudessa 2op - 3.11. ja 17.11.2022  klo 13-16.00  

Koulutuksessa perehdytään rakentavan vuorovaikutuksen merkitykseen ja ilmiöihin yhteisössä ja annetaan käytännön työkaluja yhteisön psyykkisen turvallisuuden vahvistamiseen ja haastavien tilanteiden ratkaisemiseen vuorovaikutuksen keinoin. Vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen kehittää koko yhteisön turvallisuuskulttuuria ja sitä kautta yhteisön jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Verkkokoulutuksen toteuttaa Live-säätiö.

Seksuaalinen turvallisuus oppilaitoksessa 1op - 8.11. klo 12-16.00 

Koulutusosiossa perehdytään seksuaalisuuden, sukupuolen ja moninaisuuden peruskäsitteistöön sekä aiheen puheeksi ottamiseen. Lisäksi käsitellään sitä, mitä on seksuaalinen turvallisuus oppilaitoksessa ja miten henkilöstö voi osaltaan edistää turvallista oppilaitosympäristöä. Osallistuja pääsee kartuttamaan tietotaitojaan seksuaalisuudesta ja saa käytännön vinkkejä opetus- ja ohjaustyöhön.

Verkkokoulutuksen toteuttaa Live-säätiö. 

Sovittelu - haastavien tilanteiden kohtaaminen osapuolia kuullen, vastuuttaen ja ymmärrystä luoden 2op - 10. ja 19.1.2023 klo 12-16.00 

Koulutuksessa paneudutaan sovittelun taitoihin, restoratiiviseen työotteeseen. Sovittelun tavoitteena on tunnistaa kiusaaminen ja konfliktit opiskelijoiden välillä ja tuoda ymmärrystä osapuolten välille. Sovittelu vahvistaa psykologista turvallisuutta ja hyvää opiskeluilmapiiriä sekä mielen hyvinvointia. 

Verkkokoulutuksen toteuttaa Live-säätiö ja Aseman Lapset ry.

Rakentavan, väkivallattoman vuorovaikutuksen merkitys psyykkisessä turvallisuudessa 2op - 2.3. ja 16.3.2023 klo 13-16.00  

Koulutuksessa perehdytään rakentavan vuorovaikutuksen merkitykseen ja ilmiöihin yhteisössä ja annetaan käytännön työkaluja yhteisön psyykkisen turvallisuuden vahvistamiseen ja haastavien tilanteiden ratkaisemiseen vuorovaikutuksen keinoin. Vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen kehittää koko yhteisön turvallisuuskulttuuria ja sitä kautta yhteisön jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Verkkokoulutuksen toteuttaa Live-säätiö.

Tunne ja mielenterveystaitojen tukeminen 2op - 25.4. ja 9.5.2023 klo 13-16.00

Koulutuksessa perehdytään tunne- ja mielenterveystaitojen tukemiseen ja vahvistamiseen. Tutustumme siihen, mistä opiskelijan hyvinvointi muodostuu ja miten se vaikuttaa turvallisen oppimisympäristön rakentumiseen yksilö- ja ryhmätasolla.

Koulutus toteutetaan samansisältöisenä kuin keväällä ja syksyllä 2022. 

Verkkokoulutuksen toteuttaa Live-säätiö ja Aseman Lapset ry.

Seksuaalinen turvallisuus oppilaitoksessa 1op - 4.5.2023 klo 13-16.00

Koulutusosiossa perehdytään seksuaalisuuden, sukupuolen ja moninaisuuden peruskäsitteistöön sekä aiheen puheeksi ottamiseen. Lisäksi käsitellään sitä, mitä on seksuaalinen turvallisuus oppilaitoksessa ja miten henkilöstö voi osaltaan edistää turvallista oppilaitosympäristöä. Osallistuja pääsee kartuttamaan tietotaitojaan seksuaalisuudesta ja saa käytännön vinkkejä opetus- ja ohjaustyöhön.

Verkkokoulutuksen toteuttaa Live-säätiö. 

Kick off -tilaisuudet:

Syrjimätön kieli opetus- ja ohjaustilanteissa - 22.11.2022 klo 14-16.00

Etätilaisuudessa saamme ajankohtaista tietoa syrjimättömän kielen käytöstä ohjaus- ja opetustilanteissa. Etätilaisuuden vetäjinä toimivat Ammattiopisto Luovi Helsingin liiketoiminnan ryhmänohjaajat Kirsi Kunelius (sosionomi AMK) ja Katariina Tuominen (yhteisöpedagogi AMK), joilla on muun muassa kokemusta häirintäyhteyshenkilötoimesta sekä opiskelijoiden kouluttamisesta seksuaaliseen häirintään ja turvataitoihin liittyen.

Tilaisuus koostuu asiantuntija Elina Vainikaisen puheenvuorosta, ennakkokysymysten läpikäynnistä sekä pienryhmätyöskentelystä. Tavoitteena on, että tilaisuuteen osallistuvat tulevat tietoisiksi omasta ammatillisesta kielenkäytöstään ja saavat oman työn tueksi tietoa syrjimättömän kielen käytöstä ja turvallisten tilojen luomisesta.

Kohtaa haastavat tunteet turvallisesti - 8.12.2022 klo 14-16.00  

Etätilaisuudessa perehdytään siihen, mitä tunteet ovat ja tutustutaan tunnesäätelyn opettamiseen. Osallistuja saa keinoja tukea opiskelijaa haastavien tunteiden käsittelemisessä ja niiden turvallisessa ilmaisemisessa. Lisäksi pohditaan opetushenkilöstön omien haastavien tunteiden turvallista käsittelemistä sekä sitä, miten valjastaa omat tunnetaidot hyödyksi kohtaamistyössä. Tilaisuudessa tutustutaan tunnetaitoja vahvistaviin MIELI ry:n materiaaleihin.

Asiantuntijana KM, EO Anni Helotie, joka työskentelee toisen asiantuntijana MIELI Suomen mielenterveys ry:ssä vastuualueenaan toisen asteen henkilöstön mielenterveysosaamisen vahvistaminen.

live_logo_webasemanlapsetlogohumaklogoluovi_logo_taustatonTuro3.0_CMYK, taustaton (1)

Lisätiedot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.05.2021 - 31.05.2023

Hankkeen vastuuhenkilö

Koulutusassistentti Juulia Taavitsainen
p. 040 663 2899 
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Live-säätiö

Hankekumppanit
  • Aseman Lapset ry
  • Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Ammattiopisto Luovi
Erityisen tuen areena

Erityisen tuen areena

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ja oppilaitosten sidosryhmien toimijoidenosaamista yksilöllisten opintopolkujen luomisessa ja...

Tutustu hankkeeseen
Erkkaa arkeen

Erkkaa arkeen

Osallistuja saa koulutuksista erityispedagogista teoriatietoa, konkreettisia pedagogisia toimintamalleja ja menetelmiä tuen tarpeessa olevan...

Tutustu hankkeeseen
Yhdessä yksikään ei putoa!

Yhdessä yksikään ei putoa!

Yhdessä yksikään ei putoa! -hankkeen lähtökohtana on erityistä tukea tarvitsevien tai muuten putoamisvaarassa olevien nuorten koulutukseen...

Tutustu hankkeeseen