Siirry sivun sisältöön.

3 minuutin luku

Blogi: Kaikille hyvä elämä!

Haluamme elää tulevaisuudessakin hyvää elämää. Mutta miten ratkaista ihmiskunnan aiheuttamia kiperiä haasteita ja rakentaa meille kaikille hyvinvoivaa tulevaisuutta?  

Agenda 2030 pyrkii kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta. Agenda 2030:n kestävän kehityksen toimintaohjelma ja kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) koskevat maailman kaikkia maita. Ensisijainen vastuu Agenda 2030:n toimeenpanosta on valtioilla. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kuitenkin myös yksityissektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten laajaa osallistumista. (Ulkoministeriö 2024) 

Sisäinen kestävä kehitys hyvän elämän rakentajana 

Me Livellä uskomme ihmiskunnan aiheuttamien haasteiden olevan myös ihmiskunnan ratkaistavissa. Ajattelemme, että jokaisella yksilöllä tulisi olla kykyjä ja mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuuteen. Loistava työkalu tähän on Inner Development Goals (IDG), eli sisäisen kestävän kehityksen muutostyökalu. IDG on viitekehys (Kuva 1), joka esittää millaisia sisäisiä kykyjä yksilötasolla tulisi kehittää, jotta voisi tukea kestävän tulevaisuuden rakentumista ja kyetä elämään hyvää elämää tässä vauhdilla muuttuvassa maailmassa. (Inner Development Goals 2024a) 

IDG:n avulla yksilöt tiedostavat sisäisen kehityksen keskeisiä taitoja ja ominaisuuksia. Kasvanut tietoisuus luo parempaa ymmärrystä siitä, miten ihmiset voivat vaikuttaa kestävään kehitykseen omassa elämässään, yhteisössään ja työyhteisöissään. Kun yksilöt kehittävät itsetuntemustaan, empatiataitojaan ja muita sisäisen kehityksen taitojaan, heillä on paremmat edellytykset osallistua maailman kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamiseen. 

IDG suomeksi

Kuva 1: Inner Development Goals - viitekehys (Inner Development Goals 2024a) 

Live-säätiö vastuullista tulevaisuutta rakentamassa 

Live-säätiö rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään ja jokainen saavuttaa merkityksellisen elämän (Live-säätiö 2022, 10). Kaikille hyvän ja kestävän elämän edistäminen on siis meidän tekemisemme ytimessä ja harjaannutamme kykyjämme monimuotoisen, ekologisen ja elinvoimaisen tulevaisuuden muotoilijoina. (Live-säätiö 2024) 

Liven 2023 henkilöstölähtöisen tulevaisuustyön avulla katsottiin vuoteen 2033 ja luotiin jaettu näkemys mm. empatian, inhimillisyyden, tunnetaitojen itseohjautuvuuden, vuorovaikutustaitojen, kohtaamistaidon merkittävästä roolista tulevaisuuden työelämässä, opinnoissa ja vapaa-ajalla. Kuvan 2 tulevaisuuskuva avaa näiden kykyjen kontekstia. Katso myös muut rakentamamme tulevaisuuskuvat ja kuvaus inspiroivasta tulevaisuustyön kokeilumme prosessista näiltä Liven kehitystyön katalysaattorin InnoLiven sivuilta. 

Dia4

Kuva 2: Live-säätiön tulevaisuuskuva: inhimillisyys ja tunteet (Live-säätiö 2024) 

Tuotoksista voidaan nähdä, kuinka Liven henkilöstön näkemys yhdistyy IDG:n viitekehyksen (Kuva 1) keskeisiin kestävän tulevaisuuden kykyihin. IDG-kyvyt kuten empatia ja myötätunto, kyky luoda yhteyttä, vuorovaikutustaidot, itsetietoisuus, yhteiskehittämisen taidot ja rohkeus (Inner Development Goals 2024a) vastaavat Livellä nostettuja keskeisiä kykyjä tulevaisuuden elämän eri osa-alueilla. Muutokset tulevaisuuden työelämässä, koulutuksessa ja yksilöiden arjessa haastavat ja toisaalta edellyttävät kehittämään IDG-kykyjä. Nyt on otollinen aika kehittää näitä pehmeitä inhimillisiä taitoja systemaattisesti yksilö- ja organisaatiotasolla. Jotta organisaatioissa voidaan tukea pehmeiden taitojen kehittämistä substanssiosaamisen ohella, tarvitaan uudenlaisia luovia keinoja ja menetelmiä ohjauksen, opetuksen ja valmentamisen tueksi. 

Tulevaisuususkon merkitys hyvän elämän rakentamisessa 

Liven 2023 tulevaisuustyössä syntyneissä tulevaisuuskuvissa nousi esiin myös mielen hyvinvoinnin heikkeneminen ja sosiaalisten tilanteiden pelkojen kasvaminen. Nämä ovat syrjäytymistä ja polarisoitumista lisääviä tekijöitä ja toisaalta myös näiden seurausta. Yksilöiden mielen hyvinvointi koettiin myös poliittiseksi asiaksi, joka vaatii yhteisiä toimia.  

Henkiseen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttaa tulevaisuususko, joka onkin keskeisin elämän tyytyväisyyttä määrittelevä tekijä. Laaja kansainvälinen kyselytutkimus kertoo, että 56 prosenttia nuorista ajattelee, että ihmiskunta on tuhoon tuomittu. Nuorista 75 prosenttia ajattelee, että tulevaisuus on kauhistuttava ja vain 25 prosenttia nuorista suhtautuu optimistisesti tulevaisuuteen. (Tähkäpää 2022.) Terve Suomi -tutkimuksessa positiivisen mielenterveyden mittari kuvastaa psyykkisiä voimavaroja, kuten myönteisiä tunteita, tyydyttäviä ihmissuhteita ja hyvää toimintakykyä. Korkein keskiarvo positiivisen mielenterveyden mittarissa on 65–74-vuotiailla, matalin 20–39-vuotiailla. Ikäryhmittäiset erot psyykkisissä voimavaroissa ovat siten samansuuntaisia kuin mielenterveysoireissa havaitut. (Suvisaari, Solin, Viertiö & Partonen 2023) Mielen hyvinvoinnin haasteet kasvavat niin nuorten kuin työikäisten keskuudessa. Tutkimustulosten mukaan aikuisväestön mielenterveys on heikentynyt koronapandemian jälkeenkin sekä miehillä että naisilla erityisesti 20–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Vuonna 2022 merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta on todettu olevan jopa viidesosalla työikäisistä. (Suvisaari ym. 2023) 

Nuorien ja myös laajemmin kaikkien yksilöiden kyky ja usko omiin tulevaisuuteen vaikuttamisen mahdollisuuksiin tunnistetaan siis merkittäväksi ja kehittämistä vaativaksi asiaksi niin Livellä kun laajemmin yhteiskunnassamme. Henkilöstön tulevaisuustyön ohella Livellä on pohdittu tulevaisuususkoon ja vaikutusmahdollisuuksin liittyen Liven asiakkaiden tulevaisuusvallan kasvattamista. Tulevaisuusvalta on valtaa määritellä sitä, mitä tulevaisuudessa pidetään mahdollisena tai toivottavana (Sitra 2024) ja täsmätyökykyisten tulevaisuususkon ja tulevaisuusvallan vahvistaminen kiinnittyykin vahvasti Liven yhteiskunnalliseen tehtävään.   

Miten tästä eteenpäin? 

Me kirjoittajat näemme sisäisen kestävän kehityksen kehyksen (IDG) nivoutuvan tulevaisuususkon ja tulevaisuusvallan kehittämiseen. Tunnistamalla IDG:n ja tulevaisuustiedon avulla keskeiset pehmeät taidot ja kyvykkyydet, voimme tukea organisaation asiakkaita, henkilöstöä ja muita sidosryhmien edustajia niiden kehittämisessä.  

Esimerkkejä siitä, miten organisaatiot ovat kehittäneet henkilöstön sisäisiä kykyjä löytyy raportista, jossa IKEA, Google, Stena: Ericsson ja Icebug ovat käyttäneet IDG:tä lähestymistapana (Jurisic ym. 2023). Viitekehyksen lisäksi IDG tarjoaa konkreettisia vinkkejä ja arjen työkaluja hyvän tulevaisuuden kannalta keskeisten kykyjen kehittämiseen tällä sivustolla (Inner Development Goals 2024b). Näitä työkaluja kannattaa hyödyntää organisaation tulevaisuusvalmiuden kehittämisessä ja etenkin heikommassa asemassa olevia ryhmien tulevaisuusvallan laajentamisessa. 

Toivomme, että tulevaisuudessa hallitsemme nämä taidot ja rakennamme yhdessä kaikille parempaa tulevaisuutta!  

Kirjoittajat: Aino Piispanen ja Pia Törnwall /3.5.2024

Lähteet: 

Dufva, M., Lähdemäki-Pekkinen, J., Poussa, L. & Rekola, S. 2024. Tulevaisuusvalta. Sitra. Viitattu 2.5.2024. https://www.sitra.fi/julkaisut/tulevaisuusvalta/ 

Inner Development Goals. 2024a. Framework. Viitattu 2.5.2024. https://innerdevelopmentgoals.org/framework/ 

Inner Development Goals. 2024b. Tools. Viitattu 3.5.2024. https://idg.tools/ 

Jurisic, N., Molund, T.,Hjalmar Åkerblad, J., Bakker, M., Lertzmann, R., Holmber, M. Nordanstad, N., Waddington Millstam S., Ekelund D., Artem Henriksson, J., Hires, D., Bristow, J. & and Bell, R. 2023. Orienting inner development in organisations. Whitepaper. Viitattu 3.5.2024. https://assets-global.website files.com/60bf97e4e4d3871f520114d7/65d860817aae264e5d86cbf9_IDG%20Corporate%20White%20Paper%202023.pdf 

Live-säätiö. 2024. Vastuullisuus. Viitattu 2.5.2024 

https://www.livesaatio.fi/tietoa-meista/vastuullisuus 

Live-säätiö. 2022. Livelähettilään käsikirja. Viitattu.19.4.2024. https://www.livesaatio.fi/hubfs/LIVE_Livel%C3%A4hettil%C3%A4%C3%A4n_k%C3%A4sikirja_10_22%20(1).pdf 

Suvisaari, J., Solin, P., Viertiö, S. & Partonen, T. 2023. Mielenterveys ja palvelujen käyttö. THL. Viitattu 2.5.2024.  

https://repo.thl.fi/sites/tervesuomi/ilmioraportit_2023/mielenterveys_ja_palveluiden_kaytto.html 

Tähkäpää, O. 2022. Yliopisto-lehti. Haastattelu 9.2.2022. Terhi Hautamäki. Viitattu 19.4.2024. Nuorten epätoivo järkyttää tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpäätä – ”Tulevaisuususko on tärkein tyytyväisyyttä määrittävä tekijä” | Helsingin yliopisto (helsinki.fi) 

Ulkoministeriö. 2024. Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet. Viitattu 2.5.2024. https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet 

 

Kuvat: 

Kuva 1: Inner Development Goals. 2024a. Framework. Viitattu 2.5.2024. https://innerdevelopmentgoals.org/framework/ 

 

Kuva 2: Live-säätiö. 2024. Innolive. Viitattu 2.5.2024. 

 

Sosiaalista innovaatiota kehittämässä

1 min luettu

Sosiaalista innovaatiota kehittämässä

ESIC- European Social Innovation Campus hankkeen kunnianhimoinen tavoite on luoda eri koulutustasoille oma koulutussuunnitelma sosiaalisten...

Lue lisää
Live investoi kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen myös hanketoiminnan kautta

1 min luettu

Live investoi kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen myös hanketoiminnan kautta

Liven vastuullisuusohjelma perustuu YK:n Agenda 2030-tavoiteohjelmaan ja se on jaoteltu sosiaalisen, taloudellisen sekä ympäristövastuun teemoihin....

Lue lisää