Siirry sivun sisältöön.

2 minuutin luku

Vieraskynä: Työelämä, osallisuus ja turvallisuus on meidän kaikkien oikeus

Kun puhutaan työmarkkinoiden syrjimättömyydestä, haluamme varmistaa, että kaikilla työnhakijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet työhön pääsyyn ja urakehitykseen, riippumatta taustasta, sukupuolesta, iästä tai muista ominaisuuksista. Yhdenvertaisuutta on, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Niin hyviltä kuin nämä tavoitteet kuulostavatkin, kertovat omat kokemukset kolmenkymmenen vuoden ajalta toista. Näen, että meidän tulee tehdä entistä vahvemmin töitä asioiden eteen sekä Suomessa että EU:ssa.

Tietoisuuden lisääminen on aina ajankohtaista. Voimme lisätä rekrytointiprosessien avoimutta ja läpinäkyvyyttä, jotta kaikilla hakijoillakin on rohkeutta hakea työpaikkoja. Oman työurani aikana olen voinut omien kokemusten myötä olla tietoisempi esimerkiksi rekrytointiin liittyvistä ennakkoluuloista ja osannut myös itse kohdata ja kannustaa työnhakijoita yhdenvertaisemmin.

Meidän kaikkien tehtävä, niin johtajina, kouluttajina kuin työntekijöinä, on edistää monimuotoisuutta työpaikoilla. Meidän kaikkien potentiaalia tarvitaan työelämässä, sillä toiminnan kehittämisen lähtökohta on erilaiset näkökulmat ja kokemukset, jotka edistävät myös luovuutta ja innovaatioita. Yhdessä voimme luoda inklusiivisen työympäristön, jossa kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi ja arvostetuiksi. Voimme myös lisätä tietoamme kouluttautumalla ja tutustumalla ihmisten erilaisiin tarpeisiin.

"Kun jokainen ihminen tuntee olevansa osallinen, edistää se yhteisön yhteenkuuluvuutta ja vahvistaa sosiaalista koheesiota."

Myös EU voi vaikuttaa asiaan. Palkkatasa-arvoa voidaan lisätä edistämällä läpinäkyvyyttä palkoissa ja tukemalla palkkaneuvotteluihin osallistumista. Työelämän joustavuutta voidaan edistää etä- ja osa-aikatyön avulla, kuitenkin varmistaen työntekijöiden turvallisuus ja oikeudet. Yhtenäisemmät Euroopan laajuiset työelämän pelisäännöt voivat tukea työntekijöitä, esimerkiksi heitä, jotka käyttävät avustajaa. Tämä voisi lisätä myös heidän mahdollisuuksia työllistyä EU:n sisällä. EU voi tukea lisäksi ammattitaidon ja kouluttautumisen mahdollisuuksia erilaisin ohjelmin. Kannatan erityisesti opiskelijaliikkuvuuden vahvistamista.

Menestyvät yritykset ovat niin Suomen kuin Euroopan menestyksen kulmakivi. Inklusiivinen työmarkkina ja osallistava kilpailupolitiikka parhaimmillaan tukevat toisiaan, tarjoten kaikille työntekijöille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua, kehittyä ja menestyä työelämässä. Taloudellisten mittareiden ohella meidän tulee entistä vahvemmin myös ottaa ihmisen hyvinvointi ja yhteisöllisyys huomioon. EU voi esimerkiksi vaikuttaa, että palkat ovat oikeudenmukaiset kaikille työntekijöille. Voimme luoda kannustimia ja ohjelmia, jotka edistävät monimuotoisuutta työpaikoilla. Voimme myös tarjota rahoitusta ja tukea pk-yrityksille, jotka edistävät inklusiivista rekrytointia ja työllistämistä. Pidän myös tärkeänä, että EU ottaa vahvaa roolia ja edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, jotta parhaita käytäntöjä voidaan jakaa.

Onnistuminen yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden, osallisuuden ja turvallisuuden tavoitteissa edellyttää, että jokainen meistä kokee olevansa osa yhteisöä. Tunne aidosta mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa yhteisiin päätöksiin ja toimintoihin voimaannuttaa. Osallisuus luo tunnetta merkityksellisyydestä ja arvostuksesta, ja vahvistaa yksilön itsetuntoa ja hyvinvointia. Kun jokainen ihminen tuntee olevansa osallinen, edistää se yhteisön yhteenkuuluvuutta ja vahvistaa sosiaalista koheesiota. 

Kaiken perustana on kuitenkin turvallisuuden tunne. Yksilön on voitava tuntea olonsa suojatuksi ja turvalliseksi fyysisesti ja psyykkisesti. Tämä luo pohjan luottamukselle ja mahdollistaa yksilön kasvun ja kehityksen. Osallisuus ja turvallisuus ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Kun yksilö tuntee olonsa osalliseksi ja hyväksytyksi, se luo turvallisuuden tunnetta. Toisaalta, kun yksilö tuntee olonsa turvalliseksi, se luo edellytyksiä osallisuudelle ja aktiiviselle osallistumiselle yhteisössä. Tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia varsinkin tällä hetkellä.

Marju Silander, keskustan eurovaaliehdokas

Live pyysi eurovaaliehdokkailta näkemyksiä siitä, millaisia poliittisia päätöksiä tulisi EU-tasolla tehdä, jotta heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuus kohentuisi työelämässä.

Vieraskynä: Kun osatyökykyisiä tuetaan, kaikki voittavat

2 min luettu

Vieraskynä: Kun osatyökykyisiä tuetaan, kaikki voittavat

Suomessa on jopa satoja tuhansia osatyökykyisiä ihmisiä, joiden tarpeet työelämässä eivät nykyisellään tule riittävästi kohdatuiksi. Yksi...

Lue lisää
Vieraskynä: Syrjimätön työelämä kuuluu kaikille

1 min luettu

Vieraskynä: Syrjimätön työelämä kuuluu kaikille

Toisin kuin usein kuvitellaan, työpolitiikka on EU-politiikan kovaa ydintä. Myös suuri osa suomalaista työelämää eteenpäin vievästä lainsäädännöstä...

Lue lisää
Pekka Haavisto: Erilaisuus on tärkeä osa Suomen voimaa

2 min luettu

Pekka Haavisto: Erilaisuus on tärkeä osa Suomen voimaa

Kun olin nuori, toimin kustannusalan yrittäjänä. Työllistimme yrityksessämme nuoria ja aikuisia, jotka kamppailivat vaikeiden elämäntilanteiden ja...

Lue lisää