Siirry sivun sisältöön.

Liven EU-vaalitavoitteet 

Tietoa päättäjille

Turvallinen ja yhtenäinen Eurooppa pitää huolen heikoimmistaan

Live näkee, että EU:lla on vastuu varmistaa, että sen jäsenmaiden jokaisella kansalaisella on mahdollisuus kokea osallisuutta yhteiskunnassaan sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Tämä tarkoittaa, että EU:n on työskenneltävä sen varmistamiseksi, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä työmarkkinoille omien kykyjen ja taitojensa mukaisesti.

 

Ikääntyvä Eurooppa tarvitsee työvoimaa ja jokaisen panosta tarvitaan sekä yhteiskunnallisen että taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi. Yhtenäisen Euroopan on myös pyrittävä päätöksenteollaan sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, mikä mahdollistaa kaikkien kansalaisten osallistumisen ja hyvinvoinnin. EU:n on edistettävä monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua rakentaaksemme kunnioitusta ja ymmärrystä erilaisuuksien välille.

 

EU:n sosiaalinen peruskirja


Live perustaa näkemyksensä unionin sosiaaliseen peruskirjan artiklaan 1 ja 30 nojaten, jonka myös Suomi on allekirjoittanut vuonna 1991 ja uudistetun sellaisen vuonna 2002. ​

Peruskirjan 1. artiklan mukaan jokaisella on oikeus työhön. Allekirjoittaneet jäsenmaat sitoutuvat pitämään mahdollisimman korkean ja vakaan työllisyysasteen saavuttamista ja ylläpitämistä yhtenä ensisijaisista tavoitteistaan ja velvollisuuksistaan tarkoituksena täystyöllisyyden saavuttamisen. 

Artikla 30:n mukaan jokaisella on oikeus suojeluun köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Jäsenmaat sitoutuvat täten ryhtymään toimenpiteisiin kokonaisvaltaista koordinoitua lähestymistapaa noudattaen edistääkseen sosiaalisesti syrjäytyneiden tai köyhien tai sosiaaliselle syrjäytymiselle tai köyhyydelle alttiiden henkilöiden ja heidän perheidensä oikeutta erityisesti työhön, asuntoon, koulutukseen, kulttuuriin sekä sosiaaliavustukseen ja lääkinnälliseen apuun.

Liven EU-vaalitavoitteet

Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus työmarkkinoilla

Jokaisella on oikeus työhön ja ammatilliseen kehittymiseen ilman syrjintää. EU:n on edistettävä lainsäädäntöä, joka takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua työmarkkinoille.

  • EU:n tulee edistää tietoisuutta syrjinnästä, yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisuuden mahdollisuuksista työelämässä rahoittamalla esimerkiksi koulutus- ja mentorointiohjelmia tai muun kampanjoinnin keinoin.
  • EU:n tulee luoda järjestelmä, jonka tavoitteena on kerätä tietoa osatyökykyisten työllistymisestä ja edistää parhaiden käytäntöjen levittämistä jäsenvaltioiden kesken.
  • Jatkuvasta oppimisesta on tehtävä vakiintunut käytäntö EU-tasolla. Jäsenmaiden tulee tukea opiskelijoiden riittävää toimeentuloa opintojen aikana ja vahvistaa tulevissa rahoituskehyksissä koulutuksen roolia.
Monimuotoisuus-1

Inklusiivinen työmarkkina ja osallistava kilpailupolitiikka tukevat työllisyyttä ja kestävää kasvua

EU:n tulee edistää kilpailupolitiikkaa ja yritystukia siten, että ne tukevat työllisyyttä ja kestävää kasvua. EU:n tulee varmistaa, että kilpailu- ja tukipolitiikka tukee kaikkien työntekijäryhmien, erityisesti vähemmän edustettujen ja heikommassa asemassa olevien ryhmien pääsyä työmarkkinoille. Päätöksenteolla tulisi varmistaa, että jokainen yksilö voi saavuttaa taloudellisen itsenäisyyden ja että työmarkkinat heijastavat todellista sosiaalista yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

  • EU:n tulee luoda kannustimia, jotka edistävät heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä, kuten työharjoittelua, mentorointia ja tukityöllistämistä. Työssä pysymisen tukimuotoja on edistettävä, kuten työvalmentajien laajempaa käyttöä.

  • Rohkaista yrityksiä ottamaan käyttöön inklusiivisia rekrytointikäytäntöjä ja työtehtävien mukauttamista, jotta ne ovat saavutettavissa kaikille työntekijöille.
  • Yrityksille on luotava taloudellisia kannustimia palkata täsmätyökykyisiä, mikä edistää sekä yksilön hyvinvointia että yrityksen kasvumahdollisuuksia. Erityisesti pienillä yrityksillä on kasvutavoitteita, mutta haasteeksi muodostuu työvoiman saatavuuteen liittyvät tekijät.
Live-Toimitilahuoltaja

Osallisuus luo turvallisuutta

EU:n tulee edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja edistettävä aktiivisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ylläpitääkseen turvallisuutta ja vakautta Euroopassa. Kansalaisen yhdenvertaisuuden kokemus ja osallisuus ovat olennaisia tekijöitä Euroopan turvallisuuden ja vakauden rakentamisessa. 

Yhdenvertaisuus ja osallisuus eivät lisää ainoastaan yhteiskunnallista luottamusta, vaan ne myös vahvistavat Euroopan kykyä vastata sisäisiin ja ulkoisiin turvallisuushaasteisiin. Kun kansalaiset kokevat oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, yhteiskunta muodostuu vakaammaksi ja kestävämmäksi erilaisia häiriöitä vastaan.

  • Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen vähentää syrjäytymisen ja marginalisoitumisen riskiä, jotka ovat hedelmällistä maaperää ääriliikkeiden syntymiselle. 
  • Taloudellinen yhdenvertaisuus ja mahdollisuus työllistyä ja kehittyä ammatillisesti vähentävät yhteiskunnallista jännitettä ja luovat vakautta. Työllisyys ja taloudellinen itsenäisyys ovat keskeisiä tekijöitä, jotka edistävät henkilökohtaista ja kollektiivista turvallisuudentunnetta.
psykofyysinen-fysioterapia
Teittinen-1

“Se että ihminen tekee töitä osa-aikaisesti, voi olla tosi iso panos hänelle henkilökohtaisesti, kuten myös itsellenikin. Ihmisiä ei pidä tuomita siitä, jos ei kykene osallistumaan työelämään kokopäiväisesti.”

Teijan toinen kuva

"Mahdottomasta tuli mahdollista, kun toivuin työkykyiseksi. Mitä enemmän olin töissä, sitä parempi mieli minulla oli. Ajattelen, että tervehdyin työn avulla."

Lisätietoja antavat

Marja Pajulahti

Toimitusjohtaja

040 842 8665

marja.pajulahti@inlive.fi


Leena Hallamaa

Asiakkuus- ja viestintäjohtaja

040 661 5552

leena.hallamaa@inlive.fi