Siirry sivun sisältöön.

Asuntolan järjestyssäännöt

Yhteiset säännöt turvaavat asumisviihtyvyyden.

Oikeus rauhalliseen asumiseen ja opiskeluun

Asuntolan järjestysäännöt turvaavat asuntolassa asuvien viihtymisen sekä opiskelurauhan.

Opiston järjestyssäännöt edistävät opiston sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä opiston turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Nämä säännöt koskevat jokaista Ammattiopisto Liven asuntolassa asuvaa opiskelijaa sekä asuntolan työntekijöitä.

1. Jokaisella opiskelijalla on oikeus rauhalliseen asumiseen ja opiskeluun. Sekä asukkailla että henkilöstöllä on oikeus turvalliseen työskentelyyn sekä velvollisuus edistää asuntolassa toimivien hyvinvointia.

2. Asuntola-asumisella tuetaan opintojen sujuvuutta. Jos opiskelija laiminlyö opintojaan säännöllisesti, eikä osallistu opetukseen, opiskelija voidaan erottaa asuntolasta.

3. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, eroaa tai erotetaan opinnoistaan tai hänet katsotaan eronneeksi, hän menettää asuntolapaikan. Asuntolapaikka myönnetään aluksi yhdeksi vuodeksi kerrallaan ehdollisena. Asumisen alussa selvitetään, millaista tukea opiskelijalle tarjotaan ja miten turvallinen asuminen varmistetaan.

4. Jokainen opiskelija ja henkilöstön jäsen vastaa asumis- ja työskentely-ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä, sekä asiallisesta viestinnästä. Oppilaitoksen alueella ja tilaisuuksissa otetun kuvamateriaalin julkaiseminen ilman kuvassa esiintyvän henkilön lupaa on kiellettyä.

5. Asuntolassa on hiljaisuus klo 22-07 välisenä aikana. Asuntolassa asuva opiskelija voi kutsua vieraita arkisin klo 16-22 ja viikonloppuisin klo 10-22 välisenä aikana.

6. Ammattiopisto Liven henkilöstöllä on tarvittaessa oikeus ja velvollisuus huoltaa ja tarkistaa opiskelijan huone ja tilat.

7. Mikäli opiskelija aiheuttaa tahallaan tai huolimattomalla käytöksellään vahinkoa joko ammattiopiston rakennuksille tai irtaimille tavaroille, opiskelija joutuu korvaamaan turmelemisesta aiheutuneet vahingot (vahingonkorvauslaki 412/1974).

8. Päihteiden, kuten alkoholin ja huumaavien aineiden ja niiden käyttöön liittyvien välineiden säilyttäminen, välittäminen, levittäminen, myyminen, käyttäminen tai päihtyneenä oleminen ammattiopiston asuntolan alueella sekä opiskelijoille järjestetyissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa on kielletty.

Jos opiskelijalta löytyy huumaavia aineita tai hänet tavataan ammattiopiston alueella päihtyneenä, opiskelijasta tehdään poliisille rikosilmoitus. Jos on aihetta epäillä, että opiskelija on käyttänyt huumeita tai hänellä on huumeriippuvuus, opiskelija voidaan rehtorin päätöksellä määrätä välittömästi huumausainetestiin. Jos opiskelijalla epäillään päihdeongelmaa, hänet ohjataan hoitoon.

Tupakointi, nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö ammattiopistossa tai sen alueella sekä opiston opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on kielletty. Oppilaitoksen alueella tapahtuvaan tupakointiin puututaan.

8. Asuntolassa ei saa säilyttää laittomia tai turvallisuudelle ja terveydelle vahingollisia esineitä tai aineita.

9. Jos on syytä olettaa, että opiskelijalla on kohdissa 8. ja 9. mainittuja laittomia tai terveydelle ja turvallisuudelle vahingollisia esineitä tai aineita hallussaan, häntä pyydetään luovuttamaan ne. Jos opiskelija ei suostu pyyntöön, on asuntolapalveluista vastaavalla johtajalla ja palvelupäälliköllä yhdessä tai asuntolaohjaajan kanssa oikeus tarkastaa opiskelijan omaisuus.

Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. Tarkastuksen jälkeen on siitä kirjoitettava kirjallinen raportti, joka annetaan opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan huoltajalle.

Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen työntekijä. Myös opiskelija voi valita tarkastukseen mukaan oppilaitoksen työntekijän omaksi tuekseen. Jos tarkastus on tehtävä esimerkiksi turvallisuussyistä kiireellisesti, tukihenkilöitä ei ole välttämätöntä olla mukana.

10. Asuntolapalveluista vastaavalla johtajalla ja palvelupäälliköllä on yhdessä tai asuntolaohjaajan kanssa oikeus ottaa haltuunsa opiskelijalta järjestyssääntöjen 8. kohdassa tarkoitettu kielletty esine tai aine.

Mikäli opiskelija ei suostu luovuttamaan kiellettyä esinettä tai ainetta vaan tekee fyysistä vastarintaa, asuntolaohjaajalla on oikeus käyttää tilanteen vaatimia voimakeinoja. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita.

Opiskelijan tarkastaminen ja mahdollinen esineiden ja aineiden haltuunotto kirjataan ylös.  Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle mahdollisimman pian.

Haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai viranomaisille. Opiskelijalta haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan hänelle kun hän poistuu asuntolasta.

11. Opiskelijalle, joka rikkoo oppilaitoksen asuntolan järjestyssääntöjä, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Mikäli rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, Ammattiopisto Liven sora-toimielin voi erottaa opiskelijan oppilaitoksen asuntolasta määräajaksi tai kokonaan.

12. Niissä asioissa, joita ei erikseen ole mainittu näissä järjestyssäännöissä, noudatetaan kuhunkin asiaan liittyviä voimassaolevia lakeja ja asetuksia sekä ammattiopiston ohjeita ja sääntöjä.