Siirry sivun sisältöön.

Järjestyssäännöt ja sosiaalisen median ohjeet

Säännöt tuovat turvaa.

Säännöt ovat opiskelijoiden turvaksi

Järjestyssäännöt edistävät opiston sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä opiston turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tutustu myös asuntolan järjestyssääntöihin.

Sosiaalisessa mediassa pätevät samat asiat kuin kaikessa muussakin sosiaalisessa kanssakäymisessä. Muita tulee kohdella toisia kunnioittavasti. Sosiaalisen median ohjeistukset eli some-säännöt koskevat niin opiskelijoita kuin henkilökuntaakin.

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat jokaista Ammattiopisto Liven opiskelijaa ja henkilöstön edustajaa ammattiopiston alueella, työelämäopinnoissa ja opintomatkoilla

1. Jokaisella opiskelijalla ja henkilöstön jäsenellä on oikeus häiriöttömään ja turvalliseen oppimiseen ja työskentelyyn sekä velvollisuus edistää hyviä työskentelymahdollisuuksia.

 • Matkapuhelimen käyttö opiskelutilanteissa ilman lupaa on kielletty.
 • Oppilaitoksen alueella ja tilaisuuksissa otetun kuvamateriaalin julkaiseminen ilman asianosaisen lupaa on kiellettyä.

2. Jokainen opiskelija ja henkilöstön jäsen vastaa oppimis- ja työskentely-ympäristön sekä asuntolan siisteydestä ja viihtyisyydestä, sekä asiallisesta viestinnästä.

3. Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti ja työskentelyaikoja noudattaen opiskeluun ja työssäoppimiseen. Poissaolot ja myöhästymiset voivat johtaa opintojen täydentämisvelvollisuuteen. Runsaat luvattomat poissaolot johtavat opintososiaalisten etuisuuksien takaisinperintään KELA:n toimesta.

4. Opiskelijan tulee pukeutua työtehtävien ja työssäoppimispaikkojen vaatimusten mukaisesti sekä noudattaa opetushenkilöstön tai työpaikkaohjaajan antamia työturvallisuusmääräyksiä ja muita koulutusalakohtaisia ohjeita.

5. Ammattiopisto Liven henkilöstöllä on oikeus huoltaa ja tarkistaa opiskelijan käyttöön luovutetut tilat ja pukukaappi opiskelijan suostumuksella ja hänen läsnä ollessaan. Mikäli opiskelija ei ole paikalla, kaapin saa avata, jos siihen on häneltä kirjallinen suostumus.

6. Opiskelija on velvollinen korvaamaan ammattiopiston tai sen irtaimen omaisuuden tahallisesta tai huolimattomuudesta johtuneesta turmelemisesta aiheutuneet vahingot (vahingonkorvauslaki 412/1974).

7. Päihteiden, huumaavien aineiden ja niiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito, välittäminen, levittäminen, myyminen, käyttäminen tai päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ammattiopiston alueella, työssäoppimispaikoilla sekä ammattiopiston opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on kielletty.

Huumeiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ja aineiden hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan poliisille.

Ammattiopisto voi velvoittaa, sora-toimielimen toiminnasta vastaavan henkilön (rehtori) päätöksellä, opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineen vaikutuksen alaisena tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Mikäli opiskelijalla epäillään päihdeongelmaa, hänet ohjataan asianmukaiseen hoitoon päihdestrategian mukaisesti.

Tupakointi, nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö ammattiopistossa tai sen alueella sekä opiston opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on kielletty. Oppilaitoksen alueella tapahtuvaan tupakointiin puututaan.

8. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

9. Opettajalla, rehtorilla ja koulutuspäälliköllä on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 8 §:ssä tarkoitetun esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.

Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla.

Edellä esitetystä tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä.

10. Rehtorilla, koulutuspäälliköllä tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta järjestyssääntöjen 8§ tarkoitettu kielletty esine tai aine.

Mikäli haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita.

Opiskelijan tarkastaminen ja mahdollinen esineiden ja aineiden haltuunotto on kirjattava (lomake intrassa). Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajalle mahdollisimman pian.

Haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itselleen. Opiskelijalta haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan hänelle työpäivän päätyttyä.

Esineet ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos opiskelijalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan.

11. Opetushenkilöstöllä on oikeus määrätä häiritsevästi käyttäytyvä opiskelija poistumaan oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi luokkahuoneesta, muusta opetustilasta tai oppilaitoksen tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä edellä mainitusti myös mikäli opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

12. Opiskelijalle, joka rikkoo oppilaitoksen järjestyssääntöjä, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Mikäli rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, Ammattiopisto Liven sora-toimielin voi erottaa opiskelijan oppilaitoksesta määräajaksi tai korkeintaan vuodeksi. Asuntolasta opiskelija voidaan erottaa määräajaksi tai kokonaan.

13. Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän ei suorita opintojaan säädetyssä ajassa, tai on pätevää syytä ilmoittamatta pois opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintojaan. Ennen eronneeksi katsomista opiskelijalle lähetetään kirje, jossa edellytetään yhteydenottoa oppilaitokseen.

14. Niissä asioissa, joita ei erikseen ole mainittu näissä järjestyssäännöissä, noudatetaan kuhunkin asiaan liittyviä lakeja ja asetuksia sekä ammattiopiston ohjeita ja sääntöjä.

Sosiaalisen median ohjeet

1. Mieti mitä laitat nettiin

Kirjoituksistasi ja kuvistasi jää nettiin jälki, jota et saa pois.

Älä julkaise mitään, mitä et halua vanhempien, opettajien, tulevien työnantajien, kavereiden tai vihamiesten näkevän vielä vuosienkin päästä.

Sinulla itselläsi on vastuu siitä, mitä kirjoitat ja julkaiset sosiaalisessa mediassa.

2. Kunnioita toisia myös verkossa

 • Muista hyvät käytöstavat myös netissä.
 • Älä loukkaa ketään.
 • Kuuntele.
 • Ole asiallinen, kun olet eri mieltä.
 • Jaa yhteistä hyvää
 • Tee yhteistyötä.
 • Tuota sisältöä.

3. Älä kiusaa

 • Kerro, jos sinua kiusataan.
 • Älä kiusaa muita.

4. Noudata lakia

 • Muista vaitiolovelvollisuus.
 • Muista tekijänoikeudet.
 • Kysy kuvissa ja videoissa olevilta henkilöiltä lupa niiden julkaisemiseen.
 • Älä varasta muiden ajatuksia.

5. Muista, että verkkopersoonasi on osa sinua

 • Kunnioita omaa ja muiden verkkopersoonaa.
 • Älä varasta toisen identiteettiä.
 • Älä tekeydy toiseksi kuin olet.
 • Ole aktiivinen.

6. Ole varovainen henkilökohtaisten tietojen antamisessa

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Salasana
 • Osoite
 • Syntymäaika
 • Henkilökohtaiset kuvat
 • Pankkitilinumero

7. Varmista, että tekemiesi linkkien takana oleva tieto on asiallista

 • Älä levitä asiatonta tai luvatonta materiaalia.
 • Älä levitä huonoa käytöstä.

8. Ilmianna epäilyttävät sivut

 • Puutu halveksuntaan.
 • Kerro asiattomuuksista opettajallesi.
 • Ilmianna loukkaava materiaali.

9. Pidä taso korkeana

 • Kirjoita hyvällä suomen tai muulla kielellä.
 • Katso, että ulkoasu on siisti.
 • Kiinnitä huomiota kuvien laatuun.
 • Katso, että myös videot ovat tasokkaita.

10. Noudata näitä sääntöjä

Jos rikot näitä sääntöjä, voit menettää oikeuden koulun kautta toimiviin sosiaalisiin medioihin.